Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       


 


Poročilo za 3. kongres Združenja internistov SZD

 

V življenju in delovanju vsakega  društva je  kongres pomemben mejnik.
3. kongres Združenja internistov predstavlja po 21 letnem delovanju društva Združenja internistov poseben dogodek, zato skušamo pogledati prehojeno pot in opravljeno delo ter ugotoviti naš prispevek k izobraževanju in strokovnemu znanju internistov.

Tabela nam prikazuje, da je bilo 199 predavanj, sodelovalo  je 268 predavateljev in 1304 udeležencev, od 2. kongresa do danes.
 

leto

 število predavanj 

število predavateljev

 udeleženci

2005

53

70

345

2006

46

68

391

2007

56

67

271

2008

44

63

297

 

199

268

1304

 

To je 3. kongres Združenja internistov Slovenije po osamosvojitvi.
Točno je, da smo slovenski internisti aktivno sodelovali tako organizacijsko kot strokovno pri naših skupnih kongresih v bivši Jugoslaviji, zato na vse te kongrese gledamo tudi  kot na svoje. V skupnem življenju v Jugoslaviji smo bili udeleženi pri vseh internističnih kongresih. Veliko o tem je bilo povedanega že v lanskoletnem Zborniku ob priliki 20. obletnice Združenja internistov Slovenije.

Internistična sekcija je začela delovati leta 1950. Od tedaj smo imeli strokovne sestanke skupaj s Hrvaškim zdravniškim društvom. Po podatkih, ki jih je zbral prim. Srečko Košuta, je bil prvi skupni sestanek v Zagrebu leta 1953, nato pa so sledili vsako leto izmenoma na Hrvaškem ali v Sloveniji: Ljubljana, Rab, Portorož, Zadar, Rogaška Slatina, Split, Ankaran, Crikvenica, Ljubljana , Pulj, Ljubljana, Bled. Te podatke smo dobili tudi v tajništvu Interne klinike v Ljubljani.

 Jugoslovanski kongresi pa so bili :
1. kongres internistov  Jugoslavije:  Opatija 1959,  2. kongres: 1964 Sarajevo ,  3. kongres: Opatija,  4. kongres: Ohrid 1973. Kasneje pa so bili kongresi po posameznih sekcijah: gastroenterološki, kardiološki, endokrinološki, nefrološki in drugi.

Prvi kongres Združenja  internistov Slovenije pa je bil l. 2001. in od tedaj nadaljujemo z njimi vsaka 4. leta.
Vedno objavljamo podatke o udeležbi predavateljev in strokovnih sodelavcev, ker želimo prikazati, da vse strokovne internistične ustanove sodelujejo pri izobraževanju in strokovnem usposabljanju internistov, pa tudi zdravnikov splošne  in družinske medicine.

Področje interne medicin se je v zadnjih desetletjih tako razširilo, da so nastale nove subspecialnosti, ki so jo še bolj razdrobile in razširile znanje o njej. Ta  razbitost je postala tako velika, da se med seboj celo internistične dejavnosti ne poznajo in je bilo potrebno najti način, ki povezuje vse te subspecialnosti med seboj in omogoča celokupno sliko bolnika . Gledanje na bolezen in na bolnika samo z ozkega zornega je nevaren in škodljiv način obravnave..
Z  združevanjem in  povezovanjem vseh oblik interne medicine pa  skuša Združenje internistov doseči skupno obravnavo in gledanje na  bolnika. 

 

Vsebina letošnjega kongresa predstavlja različne teme, s katerimi avtorji prikazujejo najnovejše dosežke pri svojem  strokovnem delu v zadnjem obdobju. Zlasti pomembno je sodelovanje obeh kliničnih centrov in ostalih bolnišnic, kar nam zagotavlja visoko strokovno  raven in najsodobnejše gledanje  na posamezne probleme.  

Prva naloga Združenja internistov je združevanje  vseh internistov, ne glede na njihovo subspecialnost, organiziranje strokovnega  izobraževanja celotne interne medicine, predstavljanje dosežkov svetovne in slovenske interne medicine ter vzpodbujanje k sodelovanju na mednarodnih strokovnih srečanjih in kongresih.

Druga  naloga  Združenja internistov je seveda poleg strokovnih obravnavanje tudi stanovskih vprašanj in njenega delovanja v družbi in medicini.

Tretja naloga Združenja internistov je za sodelovanje z vsemi mednarodnimi organizacijami, zlasti pa onimi, ki so vključena v evropska združenja, kar nas povezuje s sodobno interno medicino cele Evrope.

Vrednotenje zdravljenja postaja vedno bolj predmet razmišljanja tudi s finančne strani. Izbirati je treba primeren pristop, ki bo učinkovit  in tudi cenovno  najbolj primeren.

Pri tem ima seveda internist, tako kot tudi ostale subspecialnosti, pomembno vlogo. Lahko bi dejali, da je njegov pristop bolj razumski, bolj načrtovan.

Velika prednost našega združenja je v tem, da seznanja vse interniste z vseh področjih interne medicine z novostmi in jih vzpodbuja k celovitemu gledanju na  internistična obolenja k postavljanju diagnoze in zdravljenju.

Zbornik. Letošnji Zbornik predavanj ima nekaj novih vsebinskih značilnosti. Skušamo vzpodbuditi mlade specializante  za strokovno delo in predstavitvi njihovo delovanje. Naše sodelovanje z ACP, EFIM in ISIM

EFIM smatramo za  našo skupno organizacijo, ki združuje večino evropskih nacionalnih združenj  in nam sočasno omogoča vpogled po posameznih delih Evrope in njihov napredek.

Prav tako nas vabita na svoje kongrese in sodelovanje  ameriško združenje ACP in svetovno združenje ISIM. 

Vabijo nas ne le na vse skupne kongrese, temveč tudi na  sodelovanje v skupnih strokovnih projektih,  ki se pripravljajo za  celo Evropo.  Sodelovali smo v projektu EFIM  White Book of   Survey of Internal Medicine, EFIM Quality of Care in Internal Medicine in  drugih.

V letošnjem letu je bil 8. kongres EFIM v Carigradu, naslednji 9.  kongres bo v Stockhoolmu leta 2010.

Da cenijo naše sodelovanje v Evropski federaciji za interno medicino, dokazujejo imenovanja: – naziv »fellow« 3 našim internistom.

Problem recesije se javlja  že v letošnjem letu, v naslednjih pa pričakujemo še poslabšanje. Število razstavljavcev se je zmanjšalo, pa tudi ostale oblike sodelovanja so skrčene, tako npr. satelitski simpoziji in oglasi,  kar  povzroča tudi težave organizatorjem.

Ob koncu našega razpravljanja : predvsem moram poudariti odlično sodelovanje obeh strokovnih kliničnih  centrov: ljubljanskega, mariborskega ter internističnih oddelkov splošnih bolnišnic.

V obdobju med dvema kongresoma je odbor sklenil predlagati za častno članico Združenja internistov Ano Hauser Petrović, dr. med., ki je bila dolgotrajna članica našega odbora in zelo aktivna v društvu in v svoji matični ustanovi Ptuj. Je  odlična in uspešna  sodelavka našega društva, zato menimo, da zasluži to pomembno priznanje.

 

Posebno zahvalo moramo tudi to pot izreči predavateljem, ki so prispevali kvalitetna predavanja. Zahvala in priznanje tudi vsem, zlasti glavnemu sponzorju Krki,  sodelujočim podjetjem farmacevtske industrije,  ki so nam pomagali napolniti  kongresni program s prikazom  svojih izdelkov in nas  seznaniti z najnovejšimi dosežki sodobne farmacevtske industrije in seveda vsem prisotnim, ki podpirate naše delo v Združenju internistov SZD.

Primož Vidali

 


 

Namen 3. kongresa Združenja internistov
 

Kongres je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom v osnovnem zdravstvu.
Predstavljene bodo teme z več področij interne medicine.
Zdravniška zbornica  Slovenije bo priznala  udeležbo na kongresu kot strokovno izpopolnjevanje in jo upoštevala pri podaljšanju licence.

Kotizacija je 160 € ( DDV je vključen v to  ceno).
Plačilo kotizacije do 1. avgusta 2009znaša 130 €. 
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter oglede razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve, parkirnini in zajtrka v petek v soboto.
Študentje , upokojeni zdravniki in sekundariji kotizacije ne plačajo.
Študentje naj se prijavijo kontaktni osebi.

 Prijavnico pošljite na naslov:

 Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dalmatinova 10
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim.mag.Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
T.: 1/7237230, GSM 031369711
E-mail pvidali@siol.net
Spletna stran: www.zis-szd.si

 


 

Vabilo internistom za sodelovanje na 3. kongresu Združenje internistov SZD


Letos pripravljamo 3. kongres Združenje internistov SZD

Kongres bo 25. in 26, septembra 2009. v Ljubljani v Veliki dvorani Smelt, Dunajska cesta 160.
Kongres predstavlja pomemben dogodek v dejavnosti našega združenja, zato prosimo vse interniste za sodelovanje na kongresu.
Posebno se obračamo na oba Klinična centra, internistične oddelke splošnih bolnišnic in specialiste interniste ter prosimo za prispevke predavanj.

Program predavanj je razdeljen v sklope, vsak sklop vodi organizator tega sklopa in bo hkrati tudi končni recenzent svojega sklopa. Za organizatorje sklopov smo zaprosili poznane internistične strokovnjake svojega področja.

Prosimo,da pošljete naslove predavanj do 15. februarja, medtem ko je rok za oddajo abstraktov 30. maj 2009.

Abstrakti naj bodo kratki, napisani po zahtevi in načinu, kot je opisan v Zdravniškem vestniku, dolgi ena do dve strani v slovenščini in angleščini. Sklop predavanj traja eno uro, za dolžino trajanja bo odgovoren moderator in uporabljali bomo tudi timer. Recenzijo opravi vsak avtor sam, strokovno pa vodja sklopa.
Članke in pomembna obvestila bomo objavljali tudi na naši spletni strani: www.zis-szd.si

Lepa hvala za sodelovanje in lepe pozdrave.

Naslove predavanj pošljite na naslov predsednika

Predsednik Združenja internistov:

Prim.mag.Primož Vidali, dr. med..
Šubljeva 33,1234 Mengeš
Tel.: 01/723 7230, Fax 01/723 00 18
GSM 031369711, E-mail: pvidali@siol.net

 


 

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane